Run for Child Vision 2019

Run for Child Vision 2019

วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562

วัดสหธรรมาราม ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chaiyasit Rattanasangwalya 67 - M
  กรกนก จันทร์เกตุ 56 - L
  จันทร์สุดา สุวรรณคีรี 28 - S
  จิตรวี เกษตรศิริกุล 42 - M
  ฐนรินทร์ วิจิตร์วรินธร 31 - SS
  ฐาปาณีย์ คชคงแท้ 44 - M
  ณฌณ พรรคสมพร 48 - M
  ทราย สุขแสน 27 - M
  ทัศน์ไชย สุวรรณสุขสิริ 53 - XL
  น้ำพลอย เพ็งผ่าน 23 - S
  ประเสริฐ สิทธิพงษ์ 47 - XL
  ปองภพ เพ็ญผล 46 - 2XL
  ภัทรภร ฐิติ​ช​รัล​ 47 - L
  มณีนุช ธนะรุ่งเพชร 32 - SS
  วรฐ วงศ์สนิท 31 - M
  วิภาดา มีขวัญ 32 - SS
  วิรัตน์ ภูวังแทบ 56 - XL
  สุกรรณญา เกษม 47 - S
  สุรสิทธิ์ เศรษฐนนันท์ 73 - L
  เกียรติกูล ตาบทอง 45 - L
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  พรัณนนท์ แสงทวีสุหิรัญ 44 - L
  Alex Dovgal 24 - SS
  Anan NITIVIBOOL 28 - M
  Eugenia Iaremchuk 38 - M
  Nutthasit Chumesamakee 36 - L
  Panupong Suntornsophan 32 - M
  PATHOMPORN BUTSEAN 46 - SS
  Pongsapak Pebgnoo 25 - L
  Saranthorn Panthong 42 - S
  Sarika Leecharoen 41 - M
  กิตติยา กลัดสมบูรณ์ 29 - XL
  ขนิษฐา วินทะไชย 35 - M
  ขนิษฐา โสคำภา 32 - S
  จีระวัฒน์ หรือตระกูล 36 - M
  ชนกพร อาศัยธรรมกุล 31 - SS
  ชวพร เทพผดุงพร 35 - L
  ชวัลลักษณ์ เกษมสุขไพศาล 30 - M
  ณรงค์ฤทธิ์ นันทตันติ 46 - S
  ธนภัทร ฐิติชรัล 21 - M
  ธนาวุฒ เพิ่มทรัพย์ 30 - L
  ธนเดช ฐิติชรัล 20 - M
  นรินทร์ แสงทอง 34 - M
  นฤพล มะสะพันธ์ 36 - L
  นัทธพงศ์ นัท 36 - L
  นางพรพรรณ์ วงศ์ประเสริฐ 51 - S
  นางสาวอรพรรณ โพธิชัย 34 - S
  นายกฤษฎา ใจซื่อกุล 39 - 2XL
  นายวศิน ช่องวารินทร์ 41 - XL
  นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ 49 - M
  บำรุง รุ่งวงศ์สกุล 56 - L
  บุญญฤทธิ์ กรัดจินดา 20 - XL
  ประพจน์ ด้วงสงค์ 43 - XL
  ปรีชา ลี้ธารากุล 41 - M
  ปัญญา เต็งมีศรี 59 - L
  ปัญญารัต์ ป้องนาลา 36 - M
  พรศักดิ์ นิศพันธ์ 36 - M
  พิเชษฐ์ ปานอ่อน 31 - S
  พีร์วรัญ อ่วมสอาด 39 - S
  ภัทรพล ภักดีบุรุษ 39 - L
  ภูริเดช รุ่งวงศ์สกุล 25 - S
  มโนช ทะวารัมย์ 42 - 2XL
  รัตนาภรณ์​ กลัดเจริญ 39 - M
  วรณัน ณ นคร 63 - M
  วรวุฒิ แซ่เตีย 42 - L
  วิจิตรตรา บุญประเสริฐ 31 - SS
  สมหมาย สินธุวรานนท์ 56 - L
  สิทธิศักดิ์ ดีเด่น 62 - M
  สุรบดี ดีเด่น 19 - M
  สุริยา กลิ่นบานชื่น 45 - M
  อังควราณ์ อัฏฐะวีณ์ 35 - M
  อาภาภัทร พิเศษฤทธิ์ 31 - M
  เทพนฤทธิ์ พรรคสมพร 46 - L
  เอกลักษณ์ เมืองสุวรรณ 33 - S
  โสภณ อนุรัตน์พานิช 33 - S

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน