RUN TO GIVE 2020

พนมสมอมินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  จรรยา สุขแสง 67 - 2XL
  จันทร์เพ็ญ น้อยม่วง 50 - 2XL
  จารีทิพย์ อินทรสุข 52 - L
  ธัญญรัตน์ อิ่มเกิด 49 - M
  ธัญวรัตม์ น้อยม่วง 21 - M
  น.ส.โฉมลดา พูสุภา 47 - M
  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนอำรุง 27 - S
  นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ 24 - 2XL
  นางสาวสมัชญา อยู่คง 28 - M
  นางสุพิศ แสงลา 57 - S
  นายทรงวุฒิ พุ่มมรดก 28 - XL
  นายพัฒน์ตรามิน โม้ล้า 28 - XL
  นายอภิสิทธิ์ พันมา 31 - M
  วิรัตน์ น้อยม่วง 57 - XL
  สุฐิพงษ์ สุทธิ 62 - L
  อรพินท์ กันไท 52 - M
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chutima Naksiri 28 - 2XL
  wannapa maithong 52 - L
  wichiean maithong 53 - XL
  กานดา อุ่นไพร 59 - XL
  กิตติพงษ์ บุญช่วยชู 37 - L
  กุลกันยา มิตสานนท์ 45 - S
  จรัสศรี ใจงาม 45 - M
  จิตรลดา สุทธิ 27 - M
  จุฑารัตน์ หมอรักษา 41 - XS
  จุฬาลักษณ์ ทองหล้า 60 - L
  ชญาดา หล่อเงิน 41 - L
  ชนัญชิดา อินทรนวล 14 - XS
  ชัยยุทธ กระฐินทอง 33 - 2XL
  ชุติมา วรสีหะ 55 - XL
  ฐิตาภา กาติน 45 - L
  ฐิตินันท์ อันยงค์ 55 - L
  ณัฏฐชัย เสมา 31 - XL
  ณัฐพงศ์ ฉิมสุข 81 - S
  ณัฐวรรธน์ ศุภสิริธนรัชต์ 32 - 2XL
  ณิชาภรณ์ ขำน้ำคู้ 39 - L
  ดารัณ ขจรโกวิทย์ 51 - L
  ดาราณี พรหมมา 30 - M
  ธนวิน ศรสุวรรณศรี 43 - L
  ธานี หรรษา 44 - XL
  นงคราญ เปราะสะเกษ 53 - S
  นงนุช คงเกิด 40 - L
  นพรัตน์ พุ่มไม้ 40 - L
  นพรัตน์ ระยะ 41 - XL
  นรินทร์ เกตุขาว 38 - M
  นางสาวณัฏฐณิชา บุสโต 26 - S
  นางสาวรำพึง จันทร์หอม 44 - S
  นางสุจิตรา บุตรแสน 41 - M
  นายทวิ ทิพย์แก 51 - L
  นายธนพล มีสีบัว 25 - 2XL
  นายสมพงษ์ เพ็งสร้อย 47 - 2XL
  นายอรรคพงษ์ สิงหเดช 44 - L
  บังอร ดุจเฉลิม 40 - M
  ปิติกานต์ มิไพรทูลย์ 15 - M
  พงศนรินทร์ เพ็ชรชาวนา 29 - XL
  พิชาญ วันทัศน์ 33 - L
  พินิจนันท์ นาคม่วง 42 - XL
  พิมพ์ชนก ศรสุวรรณศรี 14 - M
  พิมใจ สมบูรณ์ 53 - M
  พิษณุ สาดอ่ำ 28 - 2XL
  ภัทราภรณ์ เอี่ยมสังข์ทอง 28 - M
  มนตรี กอนแก้ว 40 - M
  ร.ท.​ประสาน มีบุญ 57 - XL
  ร.อ.ชวลิต กลิ่นทับ 53 - XL
  ลัดดา ดิเรกพิทักษ์ 72 - S
  วัชระ วงษ์เขียน 30 - M
  วาสนา บุญประเสริฐ 35 - L
  วิน เขียวหมู 62 - L
  วิริญญา นครไทยภูมิ 31 - M
  วิษณุกร สมพรมงคล 39 - 2XL
  ศศิเลขา ดิเรกพิทักษ์ 39 - XS
  ศุภโชค บุญมาก 22 - M
  สมานชัย มณฑาทอง 53 - M
  สิทธิรัญ คุ้มญาติ 37 - L
  สิรินทิพย์ ศรีอำนวยสวัสดิ์ 34 - M
  สุจิตรา ปั่นกำจร 32 - S
  สุทิน น้อยกรัด 40 - XL
  สุธางค์รัตน์ ปานเกิด 43 - M
  สุธาสินี เปราะสะเกษ 28 - M
  สุรชัย ภิญโญ 58 - M
  สุรนันท์ ใจยัง 26 - L
  สุเทพ ยังเหม็น 44 - 2XL
  อนุชิต เม่นขาว 22 - XL
  อภิชาติ มีอุดร 39 - L
  อรุณศรี สระแก้ว 41 - S
  อัมพาพันธ์ มากทรัพย์ 41 - M
  อำนวย ศรีอาวุธ 53 - XL
  เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรแสน 12 - XL
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ADISON Khwanpheng 42 - 2XL
  Anuwat Promma 33 - 2XL
  Atipotsawee Tungsupreechameth 27 - M
  Bodin Butthum 42 - M
  Natthachai Phareeta 28 - L
  Phatcharee Pumsanthia 29 - S
  Ratchanikon Khwanpheng 36 - XL
  Sirikwan Klangsupan 32 - XS
  Uthen Pumsanthia 30 - M
  Wanchana Poolperm 47 - M
  กฤตพร คำพุฒ 43 - S
  กฤตพร คำพุฒ 43 - S
  กิจจา อ่วมแก้ว 34 - M
  กิตติ อ่วมบุญ 34 - M
  คงคา อ่อนนาเมือง 39 - L
  จ.ส.อ.สุรชัย อุทธิยา 46 - L
  จักรกฤษ สุริยะ 45 - L
  จันจิรา อุ่นไพร 57 - M
  จารึก อุ่นไพร 59 - L
  จิรพัทธิ์ สายวงศ์ 25 - M
  จิรายุทธ ภูมิยิ่ง 28 - L
  จีรนันท์ วัฏลีลา 49 - S
  จีรา หนูแดง 42 - M
  ชยพล ชูเนตร 17 - L
  ฑารัตน์ โตบึงกอก 16 - M
  ๊ณธษา วงค์ไชยา 37 - XS
  ด.ญ.พิมพ์ศิตาพัชร ถนอมทรัพย์ 13 - S
  ด.ญ.ศุทรัลชนา ถนอมทรัพย์ 11 - S
  ทวี ธรรมสรณกุล 53 - L
  ธัญชนิต โคกทอง 27 - M
  นพรัตน์ สมสวาสดิ์ 50 - L
  นริศ เนียร์ เสริมสุข 41 - XL
  นวพล รัตนเกตุ 37 - M
  นันทพร ยรรยงศักดิ์ 38 - XS
  นางภุมรี กรุดมหาราช 47 - XS
  นางสาวมะลิ มีฤทธิ์ 42 - M
  นาย กฤษณะ ขาวอาราม 18 - L
  นายจีระพงษ์ จุลพันธ์ 40 - L
  นายธฤต ศักดิ์เจริญชัยกุล 36 - M
  นายวิทูลย์ ทองทาย 37 - M
  นายหนูรักษ์ บุตรแสน 41 - M
  นายอนุชิต บางมณี 42 - 2XL
  นายอนุสรณ ภู่เกิด 55 - L
  นายเทิดศักดิ์ นาหมีด 48 - XL
  นิจถาวร กาขัน 45 - M
  นิตยา มณีท่าโพธิ์ 48 - S
  ปรวรรษ เปียสวน 27 - M
  ประดับ พรมมา 52 - XL
  ปรีชา อินทยงค์ 54 - L
  พงษ์ศักดิ์ รัตน์ขจิตวงศ์ 49 - 2XL
  พรรษพล จันทะโก 43 - S
  พัชรินทร์ แสงศิริ 46 - S
  พัชร์ชัญญา ทัตพลพสิษฐ์ 33 - S
  พิภพ ชูเนตร 44 - XL
  พิมุกต์ อุปถัมภ์ 32 - L
  พิสุทธิพนธ์ พวงมาลัย 32 - XL
  พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย 40 - L
  ภัทร เสริมสุข 42 - XL
  มาโนช ขันแข็ง 36 - L
  ยิสัน มั่นเขตกร 45 - M
  ยุทธพงษ์ ทองหล้า 60 - L
  ลือชัย สิริศิโรรัตน์ 58 - L
  วิชุดา คลังสมบัติ 43 - L
  วิลาวรรณ บุตรกูล 39 - XS
  วิลาวัณย์ จันทร์แก้ว 35 - S
  วีนัสตา ขำเขียว 32 - M
  วีรชน อิ่มเกิด 48 - XL
  ศรันย์ เขียวขำ 25 - S
  ศิริพรชัย จัดกสิการชูพร 44 - L
  ศุภชัย เครื่องชนะ 40 - XL
  ศุภลักษณ์​ ีมีสุข 32 - XL
  ส.ต.จักรกฤษณ์ ยอดแก้ว 28 - M
  ส.ต.ณัฐภัทร วงษ์สุวรรณ 26 - L
  ส.อ.ศุภศิลป์ คำเขียว 29 - L
  สมพงษ์ เพชรวารี 53 - XL
  สรศักดิ์ จันทคล้อย 28 - L
  สราวุธ สุขประสงค์ 52 - L
  สันติภาพ เปลี่ยนขำ 30 - XL
  สายฝน เขียวทับทิม 49 - M
  สุภัทร์ ไชยวงศ์ 31 - XL
  อดิศร ศิริเจริญพันธ์ 54 - L
  อนุชิต นิจโรจน์กุล 43 - L
  อภิวัฒน์ บริสิทธิ์ 30 - M
  อมรรัตน์ ใจคำปัน 32 - S
  อังคณา ขันทะบุตร 38 - S
  เกรียงกูล กันไทย 54 - XL
  เชาฤทธิ์ วาสนดิลก 54 - M
  เบ็ญจมาศ พงษ์หนู 51 - S
  เพียงเพ็ญ เทพสุวรรณ 44 - XS
  เอนก จันทร์นาค 44 - L
  โกเมศ มาประกอบ 40 - L
  โยษิตา คำบุญมี 26 - XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ธนภัทร ศรสุวรรณศรี 7 - 2XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน